Arbitum 浏览器插件钱包指南

安装麦子插件钱包 下载麦子钱包网页插件 官网地址:http://mathwallet.xyz/ 安装完成后点击右上角插件图标进行配置 配置 Arbitum 网络 设置 – 网络,打开  Arbitrum Testnet 返回钱包主页,切换网络 – Arbitrum Testnet 创建/导入 Arbitrum Testnet 地址 DApp 商店 点击 DApp 商店即可查看相关的应用