Arbitum 浏览器插件钱包指南

安装麦子插件钱包

下载麦子钱包网页插件
官网地址:https://mathwallet.org

安装完成后点击右上角插件图标进行配置

配置 Arbitum 网络

设置 – 网络,打开  Arbitrum Testnet

返回钱包主页,切换网络 – Arbitrum Testnet

创建/导入 Arbitrum Testnet 地址

DApp 商店

点击 DApp 商店即可查看相关的应用